نرم افزار موبایل اندروید فنی و حرفه ای خراسان شمالی

white_tick.png

تلفن های ضروری

اداره آموزش و پژوهش :

058-32229619

اداره موسسات کارآموزی آزاد :

058-32229618

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت :

رئیس اداره  : 32259113-058

کارشناسان اداره آزمون : 32259255-058

دبیرخانه اداره آزمون : 32264425-058

آخرین بروز رسانی سایت در 8روز, 11ساعت, 18دقیقه, 38ثانیه پیش صورت گرفته است.

بزرگداشت هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر

مقاله ها

نمایش از 24 آذر 1392 بازدید: 7097
پرینت

عملکرد مقایسه ای کلی

عملکرد مقایسه ای

جهت مشاهده هر یک از عملکرد های اداره کل  و مراکز بر روی لینکهای ذیل کلیک کنید .

عملکرد مقایسه ای آموزشی بخش دولتی از سال 1384 تا 1391

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی هم اکنون با دارا بودن 10 مرکز آموزشی و بیش از 200 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای  در 7 شهرستان استان در حال ارائه بیش از 3 میلیون نفر ساعت دوره های آموزشی به گروههای هدف خود شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ، شاغلین ، کارجویان شهری و کارجویان روستایی می باشد .

در ذیل به گزارش مقایسه ای عملکرد های آموزشی  بخش دولتی  استان پرداخته شده است که انشاء الله برای پژوهشگران و صاحبنظران در حوزه های مختلف مهارتی راهگشا و کارآمد باشد .

مقايسه عملكرد آموزشي اداره كل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی

از ابتداي سال 84 تا پایان سال91 ( نفردوره )

ســال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1727

6778

10855

9590

8748

7486

10130

11347

 

مقايسه عملكرد آموزشي اداره كل از ابتداي سال 84 تا پایان 91 ( نفرساعت )

ســال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

-

1.830.475

2.282.359

1.948.780

1.715.354

1.924.933

2.070.667 

2.269.400

 

سال 84

عملکرد سالانه اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی 

 عملکرد سال 1384

عملکرد آموزشی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی در سال 1384( به نفر دوره )

نوع آموزش

ثابت

سیار

زندان

پادگان

آموزش در صنایع

جمع کل

عملکرد

1151

348

122

12

94

1727

 

سال 85

عملکرد سال 85

 جدول شماره 1 - عملكرد آموزشي بخشهاي مختلف آموزش بخش دولتی  در سال 1385 در استان خراسان شمالي

نام بخش آموزشي

تعداد مراكز،

تيمها يا

آموزشگاهها

تعهد ساليانه

عملكرد آموزشي يكساله

درصـد تحقـق در بخش

نفر – دوره

نفر – ساعت

نفر – دوره

نفر – ساعت

نفر – دوره

نفر – ساعت

مراكز ثابت

8

2558

1080421

2273

1054631

5/88%

6/97 %

آموزش روستائيان در قالب طرح هجرت

10

1600

192000

1768

100666

5/110 %

5/52 %

تيم هاي سيار

19

1380

456902

1643

469529

119 %

8/102 %

آموزش  در زندان

3

321

99836

332

119971

5/103 %

2/120 %

آموزش در پادگان

1

48

28524

69

53568

8/143 %

8/187 %

آموزش در صنايع

5

873

63656

693

32110

4/79 %

5/50 %

جمع بخش دولتي

46

6780

1921339

6778

1830475

100%

3/95%

 

سال 86

عملکرد سال 86

نـام بخـش آموزشـي

تعداد مراكز

،تيمها

تعهد ساليانه  86

عملكرد آموزشي سال86

درصد تحقق

نفر – دوره

نفر – ساعت

نفر – دوره

نفر – ساعت

نفر – دوره

نفر – ساعت

مراكز ثابت

9

2918

1050444

2916

1250745

100%

119%

طرح هجرت

شهري

22

1947

537995

2177

555751

8/111%

3/103%

روستايي

47

4023

277667

3860

256667

96%

4/92%

آموزش  در زندان

3

260

93344

288

114658

8/110%

8/122%

آموزش در پادگان

2

136

51945

204

66781

150%

5/128%

آموزش در صنايع

11

652

40346

1410

37757

4/214%

6/93%

جمع بخش دولتي

94

9936

2051741

10855

2282359

2/109%

2/111%

 

سال 87

عملکرد سال87

عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی در سال 1387

 

نام بخش آموزشی

عملکرد

نفر -  دوره

نفر -  ساعت

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

 

مراکز ثابت

اجرای دولتی

757

2206

2963

251797

614679

866476

خرید خدمات آموزشی

148

82

230

27260

19340

46600

جمع کل

905

2288

3193

279057

634019

913076

سیار شهری

1656

719

2375

402855

134129

536984

 

آموزش روستایی

اجرای دولتی

928

654

1582

71301

84910

156211

خرید خدمات آموزشی

20

86

106

1280

20684

21964

جمع کل

948

740

1688

72581

105594

178175

آموزش در پادگان

0

577

577

0

78546

78546

آموزش در زندان

68

975

1043

7580

140614

148194

 

آموزش در صنایع

اجرای  دولتی

ضمن کار

52

647

699

5522

49362

54884

خرید خدمات آموزشی

0

15

15

0

675

675

جمع کل

52

662

714

5522

50037

55559

 

جمع بخش دولتی

اجرای دولتی

3461

5778

9239

739055

1102240

1841295

خرید خدمات آموزشی

168

183

351

28540

40699

69239

جمع کل

3629

5961

9590

767595

1142939

1910534

 

سال 88

 

عملکرد سال88

توزیع آموزشها بر اساس گروههای هدف :

ردیف

درصد

بخش

1

39 درصد

کارجویان شهری

2

30 درصد

شاغلین

3

22 درصد

دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی

4

9 درصد

کارجویان روستایی

مقایسه عملکرد و تعهد سال 88

تعهد سال 88

عملکرد سال 88

درصد تحقق

1954832 نفر ساعت

1715354 نفر ساعت

87.7 درصد

سال 89

 

عملکرد سال 89

  جدول عملکرد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی در بخش دولتی بر حسب گروههای هدف در سال 89

گروههای هدف

عملکرد آموزشی

(نفر دوره)

عملکرد آموزشی

(نفر ساعت)

درصد از کل

جنسیت

مرد

درصد

زن

درصد

شاغلین

1603

229551

11.9

1443

 

160

 

دانشجویان

2233

417951

21.7

1375

 

858

 

کارجویان شهری

2859

958738

49.8

2551

 

308

 

کارجویان روستایی

791

318693

16.6

648

 

143

 

جمع کل

7486

1924933

100

6017

 

1469

 

 

جدول عملکرد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی در بخش دولتی بر حسب محل اجرا در سال  89

 

محل اجرا

عملکرد آموزشی

(نفر دوره)

عملکرد آموزشی

(نفر ساعت)

درصد از کل

جنسیت

مرد

درصد

زن

درصد

مراكز ثابت و شعبه هاي

زيرمجموعه

4474

1118853

58.1

3772

 

702

 

صنايع و بنگاههاي

اقتصادي

566

63339

3.3

536

 

30

 

جوار

دانشگاه

1066

122559

6.4

578

 

488

 

پادگان

337

108704

5.7

337

 

0

 

زندان

663

193517

10

538

 

125

 

مناطق روستايي

380

108602

5.6

256

 

124

 

صنعت ساختمان و ساير تفاهم نامه ها

 (با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و اعتبارات طرف تفاهم نامه ها)

0

209359

10.9

0

 

0

 

جمع کل بخشها

7486

1924933

100

6017

 

1469

 

 

سال 90

 

عملکرد سال 90

جدول عملکرد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی در بخش دولتی بر حسب گروههای هدف در سال 90

گروههای هدف

عملکرد آموزشی

(نفر دوره)

درصد

 (نفر- دوره)

عملکرد آموزشی

(نفر ساعت)

درصد

(نفر-ساعت)

جنسیت

مرد

درصد

زن

درصد

شاغلین

2745

27

250649

12

2684

98

61

2

دانشجویان

2503

25

447683

22

1466

59

1037

41

کارجویان شهری

3160

31

927161

45

2879

91

281

9

کارجویان روستایی

1722

17

445174

21

1370

80

352

20

جمع کل

10130

100

2070667

100

8399

83

1731

17

 

سال 91

 

 

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد
طراحی و پشتیبانی : توسط واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی-وب سایت : www.nkhtvto.ir تلفن : 8-05842245836 فکس : 05842236755