نرم افزار موبایل اندروید فنی و حرفه ای خراسان شمالی

white_tick.png

تلفن های ضروری

اداره آموزش و پژوهش :

058-32229619

اداره موسسات کارآموزی آزاد :

058-32229618

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت :

رئیس اداره  : 32259113-058

کارشناسان اداره آزمون : 32259255-058

دبیرخانه اداره آزمون : 32264425-058

آخرین بروز رسانی سایت در 8روز, 11ساعت, 19دقیقه, 5ثانیه پیش صورت گرفته است.

بزرگداشت هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر

مقاله ها

نمایش از 30 آذر 1392 بازدید: 6275
پرینت

دستور العمل

 

مديران كل محترم آموزش فني و حرفه اي استانها

با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد

احتراماً، به منظور تقدير از مربيان ، روساي مراكز دولتي و مديران آموزشگاه هاي آزاد سازمان آموزش

فني و حرفه اي كشور، بدينوسيله ضوابط و نحوه انتخاب مربيان ، رئيس مركز دولتي و مدير آموزشگاه آزاد نمونه بر اساس عملكرد سال 1391 و تصويب شوراي محترم معاونين سازمان به شرح زير جهت استحضار و اقدام لازم ابلاغ مي گردد:

-1 انتخاب مربي نمونه از ميان كليه مربيان مراكز آموزش دولتي(اعم از ثابت، شعب شهري، شعب روستايي، آموزش درصنايع، مهارت هاي پيشرفته ، پادگان، زندان و.. .) و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد براساس معيارهاي مندرج در فرم هاي شماره 1 و2-1 , 1-1 ، صورت مي پذيرد.

تبصره 1- آن دسته از افرادي كه همزمان در آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد سمت مربي و مديريت را دارند،مجاز به تكميل يكي از فرم هاي مربوطه مي باشند.

-2 در مرحله استاني، نفرات اول تا سوم مربيان در هر رشته (مشروط به احراز حداقل 120 امتياز از مجموع امتيازات عمومي واختصاصي) بدون در نظر گرفتن جنسيت توسط ستاد برنامه ريزي بزرگداشت روز ملي مهارت( 6 مرداد) استان مورد تقدير قرارخواهند گرفت؛ و نفر اول هر رشته مشروط به احراز حداقل 150 امتياز از مجموع امتيازات عمومي و اختصاصي جهت رقابت با مربيان برگزيده ساير استان ها به دبيرخانه ستاد واقع در معاونت آموزش سازمان(دفتر بهسازي و نظارت) معرفي مي شوند.

تبصره – تعيين نفرات اول، دوم و سوم هر رشته در سطح استان و همچنين انتخاب و معرفي نفر اول آنها از بين كليه مربيان رشته مربوط به مرحله كشوري، بدون تفكيك مربيان مراكز دولتي يا آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد و صرفاً براساس بالاترين امتياز انجام خواهد شد.

-3 انتخاب رئيس مركز دولتي و مدير نمونه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد(اعم از زن و مرد) در قالب معيارهاي مندرج در فرم هاي شماره2  و 1-2 و 2-2 و با رعايت سهميه هاي زير انجام مي شود:

منتخبين

سهميه مرحله استاني

سهميه مرحله كشور ي

رؤساي مراكز دولتي

3 نفر (نفر اول تا سوم)

نفر اول مرحله استاني بر اساس بالاترين امتياز

مديران آموزشگاه هاي آز اد

متناسب با تعداد آموزشگاه هاي استان به تشخيص هيأت نظارت

به ازاي هر  500آموزشگاه يا مجتمع آموزشي و يا كمتر يك نفر برای بالاترين امتياز به پيشنهاد كانون انجمن هاي صنفي استان و كميته ارزيابي

 

تبصره 1– مسئوليت اطلاع رساني، توزيع فرم انتخاب مربيان و مديران نمونه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان، جمع آوري و تأئيد اوليه آنها به عهده كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان مي باشد.

مسئوليت تائيد نهائي امتياز مربيان و مديران آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد كه توسط كانون انجمن هاي صنفي انتخاب شده اند، به عهده كميته ارزيابي استان مي باشد.

تبصره 2– انتخاب رئيس مركز نمونه شامل كليه افرادي كه داراي پست سازماني مصوب و يا ابلاغ سرپرستي هستند، مي شود.

5- افراد ذيل مجاز به تكميل فرم نمي باشند:

الف(مربيان و روساي مراكز دولتي و مديران آموزشگاه ها كه داراي سابقه محكوميت توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، هيات نظارت مركزي يا استان و يا محكوميت كيفري توسط مراجع قضائي ذيربط باشند.

ب(افرادي كه در 2 سال گذشته به عنوان مدير، رئيس مركز و مربي نمونه(اعم از استاني ياكشوري) انتخاب شده اند.

-6 مشخصات، مدارك و مستندات كليه نفرات برتر استاني(براساس عملكرد سال 1390 و 1391 ) كه واجد شرايط شركت در مرحله كشوري هستند  بايد تا تاريخ 5/4/92 به دبيرخانه ستاد برنامه ريزي مستقر در دفتر بهسازي و نظارت سازمان ارسال شود.

به مداركي كه پس از اين تاريخ واصل مي شوند يا فاقد مستندات كافي باشند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-7 اعضاي كميته ارزيابي انتخاب مربيان نمونه، روساي نمونه مراكز دولتي و مديران نمونه آموزشگاه هاي آزاددراستان ها به شرح ذيل مي باشد:

- مديركل آموزش فني و حرفه اي استان)رئيس كميته(

- معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي

-معاون اداري و پشتيباني

- مسئول حراست استان

- دو نفر از روساي مراكز(به انتخاب مديركل استان)

- يك نفر مربي(به انتخاب مديركل استان(

- نماينده انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد

- رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي(دبيركميته)

- رئيس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت

- مسئول آموزشگاه هاي آزاد

-8 شرح وظايف كميته ارزيابي انتخاب مربيان نمونه، روساي نمونه مراكز دولتي و مديران نمونه آموزشگاه هاي آزاد در استان ها به شرح ذيل مي باشد:

- ابلاغ دستور العمل به كليه مراكز آموزش دولتي و غير دولتي

- ارزيابي و انتخاب مربيان و روساي نمونه

- ارسال مشخصات مربيان و روساي نمونه به دبيرخانه ستاد برنامه ريزي مستقر در دفتر بهسازي و نظارت

- برگزاري مراسم تجليل استاني از مربيان و رؤساي مراكز نمونه

- معرفي مربيان نمونه، روساي نمونه مراكز دولتي و مديران نمونه آموزشگاه هاي آزاد از طريق صدا و سيما و ساير

رسانه هاي استاني

- هماهنگي با كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد در زمينه انتخاب مدير و مربي نمونه

تبصره– پاسخگويي به اعتراضات مربوط به نتايج انتخاب مدير آموزشگاه، رئيس مركز و مربي نمونه صرفاً در

مرحله استاني با مسئوليت كميته ارزيابي استان مي باشد.

در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر در زمينه اجراي مفاد اين دستور العمل مي توانيد با شماره تلفن

021-66427691 دفتر بهسازي و نظارت آموزشي تماس حاصل نمائيد.

ضمناً راهنما و مصادیق مدارک و مستندات لازم برای هر شاخص امتیازی در آدرس الکترونیکی دفتر بهسازی و نظارت ، بخش امور مربیان  http://www.behsazi.irantvto.ir قابل دریافت می باشد .

 

                                                                                                          علیرضا حاتم زاده

                                                                                               مدیرکل دفتربهسازی و نظارت آموزشی

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد
طراحی و پشتیبانی : توسط واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی-وب سایت : www.nkhtvto.ir تلفن : 8-05842245836 فکس : 05842236755